مستر کلاس بندرعباسmaster class
مستر کلاس بندرعباسmaster class
مستر کلاس بندرعباسmaster class

مستر کلاس بندرعباس

تاریخ: 97/11/26

محل برگزاری: هتل هما

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر مجتبی ملک
  • دکتر سعید کلباسی

تعداد شرکت‌کنندگان: 60 نفر

abidi diabetes event رویداد مستر کلاس دیابت عبیدی در بندرعباس
Abidi Diabetes Club