مستر کلاس مشهدmaster class
مستر کلاس مشهدmaster class
مستر کلاس مشهدmaster class
مستر کلاس مشهدmaster class

مستر کلاس مشهد

تاریخ: 97/09/15

محل برگزاری: هتل هما 1

اساتید برگزارکننده:

  • دکتر سیدعادل جاهد
  • دکتر سعید کلباسی
  • دکتر زهره موسوی

تعداد شرکت‌کنندگان: 180 نفر

Abidi Diabetes Club